• Agenda Algemene Ledenvergadering - 12 december 2022.

  5 dec 2022
 • Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur.

  Vergadering van 20.00 uur tot 21.30 uur.

  Locatie: Kantine VV Geldrop.

  1. Opening.
  2. Jaarverslag van de voorzitter.
  3. Jaarverslag van de secretaris.
  4. Jaarverslag van de penningmeester.
  5. Jaarverslag Seniorencommissie.
  6. Jaarverslag Jeugdcommissie.
  7. Jaarverslag en verkiezing leden kascommissie.
  8. Verkiezing bestuursleden.
   Indien er vanuit de leden kandidaten worden voorgedragen voor een bestuurslidmaatschap dan dient dat te gebeuren op voordracht van tenminste 10 stemgerechtigde leden van de vereniging hetgeen dan vervolgens minimaal 3 dagen vóór de Algemene Ledenvergadering aan de secretaris (secretaris@vvgeldrop.nl) kenbaar te worden gemaakt.
   Aftredend en niet meer herkiesbaar is Willem van Lieshout.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

   

  NB:        De stukken voor deze vergadering liggen voorafgaand aan de vergadering ter inzage.